PAGRINDINĖS NVO VYSTYMO KRYPTYS

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „PILIETINĖ VISUOMENĖ –

MISIJA VISŲ IR KIEKVIENO”

REKOMENDACIJOS

Nutarimas Nr.2

2014 m. lapkričio 27 d.

Lietuvos Mokslų Akademija

Vilnius

 Įgyvendinant LR Nevyriausybinių organizacijų (NVO) plėtros įstatymo nuostatas mokslinės konferencijos „Pilietinė visuomenė – misija visų ir kiekvieno“ dalyviai pritaria, kad Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tarybai (7 str.1d.) atstovautų svarbiausių visuomenės vystymo krypčių nacionalinių skėtinių NVO atstovai, o prioritetinėmis ir svarbiausiomis visuomenės vystymo kryptimis einamuoju laikotarpiu yra laikytinos:

  1. Nacionalinis saugumas ir gynyba, pilietinis ugdymas (krašto apsauga, patriotinių, tautinių iniciatyvų skatinimas, tautinės valstybės idėjos atgaivinimas, tautinės tapatybės ugdymas, lietuvybės, istorinės atminties stiprinimas, jaunimo ugdymas ir kt.);
  1. Bendruomeniškumo stiprinimas, emigracija, ryšiai su išeivija (savivaldos, vietos bendruomenių ir kaimynijų stiprinimas, atstovavimas jų interesams, ryšiai su išeivijos organizacijomis ir kt.)
  1. Šeimos stiprinimas ir vaikų auklėjimas (šeimos, kaip valstybės pagrindo, stiprinimas, atstovavimas šeimų, tėvų, globėjų interesams, gimstamumo skatinimas, vaikų, šeimos teisių apsauga, vaikų dorovinis auklėjimas, ugdymas, švietimas ir kt.);
  1. Socialinis – ekonominis šalies vystymas (visuomenės ekonominės ir socialinės raidos klausimai, socialinis visuomenės stabilumas, pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų interesų atstovavimas ir jų teisių gynimas, centro ir periferijos atskirties, taip pat gyventojų socialinės atskirties ir skurdo mažinimas bei kt.);
  1. Teisė, teisėtvarka ir žmogaus teisės (valstybės valdymas, teisėsauga, teisingumo vykdymas, Lietuvos visuomenės pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės, kultūrinės ir kitos teisės bei laisvės, lygios galimybės, seksualinių mažumų, tiesioginės demokratijos plėtojimas, žmogaus orumo, rinkimų, minties, sąžinės, įsitikinimų, žodžio ir religijos laisvių puoselėjimas, tautinių mažumų, laisvių bei teisių gynimas ir kt.);
  1. Kultūra, mokslas ir švietimas (meno,, kultūros veikla, paveldo apsauga ir muziejų, mokslo ir švietimo sistemų vystymas, visuotinių bendražmogiškų vertybių diegimas, komunikacijos ir skaitmeninių technologijų, išradybos ir kitos techninės kūrybos, profesinio tobulinimo, vaikų ir jaunimo kultūrinės ir mokslinės veikos skatinimas, tautos kultūros tęstinumo palaikymas bei kt.);
  1. Sveikatos apsauga ir sveika gyvensena (žmonių sveikatos tausojimas ir saugojimas, neigiamo darbo poveikio sveikatai mažinimas, sveikatos įstaigų paslaugų kokybės priežiūra, atstovavimas medicinos darbuotojų interesams; atstovavimas pacientų interesams ir kt.);
  1. Aplinkos saugojimas (kraštotvarka , aplinkos ir gamtos apsauga; tvaraus vystymo koncepcija, aplinkos tausojimas ir puoselėjimas; gyvenamosios aplinkos socialinės ir ekologinės kokybės užtikrinimas; visuomenės teisės dalyvauti priimant sprendimus užtikrinimas bei teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais; kiekvieno dabarties ir būsimų kartų žmogaus teisės gyventi sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje užtikrinimas ir kt.);
  1. Sportas ir jaunimo auklėjimas (fizinis lavinimas, kūno kultūra ir sportas, turizmas, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos puoselėjimas, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo, įvairių visuomenės grupių įtraukimo į sporto bei sveikatinimo veiklą iniciatyvos ir kt.);
  1. Kultūrinių, religinių ir etninių vertybių puoselėjimas, tautinių mažumų integracija (bendražmogiškųjų vertybių, nacionalinių papročių ir tradicijų puoselėjimas; tautos ir jos kultūros tęstinumo užtikrinimas; tikėjimo ir religijos laisvė; Lietuvos tautinių mažumų kultūrinio tapatumo puoselėjimas; tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, Rytų Lietuvos integracija ir kt.)

 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 10 23 surengtame NVO pasitarime sudarytos darbo grupės vardu, konferencijos moderatoriai:

 

Jonas Mažintas

Vytautas Budnikas

 

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA