Įsteigtas Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras

Dėl didėjančio atotrūkio tarp valdžios ir piliečių, taip pat dėl „sisteminių” NVO nesirūpinimo pilietinės visuomenės ugdymu, 2014 m. kovo 11 d. grupė nevyriausybinių organizacijų pasirašė Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro  (LŽTKC) steigimo deklaraciją ir šio centro  steigimo sutartį (deklaracija pridedama).

 

 Steigėjai:

  1. Lietuvos žmogaus teisių asociacija, atstovaujanti Europos žmogaus teisių asociaciją (AEDH) ir Tarptautinę žmogaus teisių lygų federaciją (FIDH);
  2. Piliečių gynimo paramos fondas, kartu veikiantis Lietuvoje Europos Tarybos partnerio statusu;
  3. Asociacija nepartinis demokratinis judėjimas;
  4. Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija;
  5. Lietuvos Helsinkio grupė, tris kartus nominuota Nobelio premijai gauti

 

SUTARTIES BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Vadovaujantis 2014 m. kovo 11 d. Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro steigėjų deklaracija, kooperuodamos savo patirtį, žinias, finansinius, materialinius-techninius išteklius, šalys  įsipareigoja veikti bendrai, dalyvaujant, koordinuojant ir vystant žmogaus teisių gynimo veiklą Lietuvoje bei už jos ribų ir tuo tikslu steigiant Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrą (toliau – LŽTKC), kurio nuostatai, apibrėžiantys LŽTKC veiklą, tvirtinami atskiru raštišku susitarimu.

BENDRŲ REIKALŲ TVARKYMAS

3.1.Visus veiksmus (įskaitant ir Koordinatoriaus atstovavimą santykiuose su trečiaisiais asmenimis) visų Sutarties šalių vardu atlieka vienas atsakingas Koordinatorius, kuris renkamas rotacijos principu vieneriems metams. Koordinatoriaus veiklą ir kompetenciją reglamentuoja LŽTKC patvirtinti ir šalių pasirašyti nuostatai.

 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija

Laisvės pr.60-302, Vilnius

tel.5 2429051

fax. 5 2460752

Mob. 8699 13084

el.p.:  komitetas@lzta.lt

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA