DĖL VILNIAUS NVO TEISĖTUMO

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai

Kopijos:

Socialinės apsaugos ir darbo ministrei p. Algimantai Pabedinskienei

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms

Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui

 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRO

SKUNDAS

DĖD

2015 m. rugpjūčio 25 d.

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro atstovai prieš keletą mėnesių Vilniuje surengė nevyriausybinių organizacijų forumą, kuriame įvairioms sritims atstovaujančios NVO pasirašė bendradarbiavimo ir jungtinės veiklos sutartį dėl būsimosios Vilniaus m. NVO tarybos sudarymo (apie tai buvo paskelbta žiniasklaidoje – žiūr. www.balsas.lt).

Tuo tarpu Vilniaus meras 2015 m. liepos 8 d. potvarkiu (Nr.   22-133) [1] sudarė specialią komisiją, kuri atrinko, kokia NVO gali ir kokia negali atstovauti visuomenei Vilniaus NVO taryboje. Iš atrinktųjų NVO atstovų daugumą sudaro VšĮ (vieno arba kelių asmenų įsteigtos įstaigos) atstovai. Tai yra akivaizdus demokratijos principų nesilaikymas ir ignoravimas seniausiai bei efektyviai Vilniaus mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų.

Atkreipiame dėmesį, kad 2007 m. spalio 10 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos (CM/Rec (2007) 14) dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio statuso Europoje (46 str.) [2] ir jų aiškinamasis Memorandumas (28 str.) [3] draudžia valdžios įstaigoms kištis į NVO atstovų atranką, nes tuo pažeidžiamos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 str. nuostatos.

Vilniaus mieste NVO tarybos atstovų atrankos parinkimo procedūra nėra nustatyta ir LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Todėl 2015-07-08 LŽTKC atstovas Piliečių gynimo paramos fondas raštu kreipėsi į Vilniaus merą, kad šis nurodytu, kokio įstatymo ar teisės akto pagrindu ir kieno suteiktais įgaliojimais remiantis minėta komisija sprendžia dėl Vilniaus NVO tarybos narių atrankos.

Elektoriniu laišku buvo gautas Vilniaus m. savivaldybės pranešimas, jog šis raštas yra perduotas darbuotojams pagal kompetenciją. Tačiau iki šiol Piliečių gynimo paramos fondas jokio atsakymo negavo.

Atkreipiame dėmesį, jog Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintuose NVO tarybos nuostatuose aplamai nenurodoma, kokiu konkrečiu Lietuvos Respublikos įstatymu vadovaujantis ir pagal kokią metodiką bus kuriama Vilniaus miesto NVO taryba. Tokiu būdu sąmoningai palikta spraga teisinei improvizacijai. Be to, nustatant sostinės NVO vystymo kryptis buvo pažeistas jas reglamentuojantis Vilniaus miesto tarybos sprendimas – neteisėtai panaikinta 9.12 pozicija ( teisėtvarka ) ir savavališkai įrašyta nauja kryptis – viešoji sauga. Savavališkai (be miesto tarybos sutikimo) pervadintos ir kitos NVO veiklos sritys, patvirtintos ankstesnio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 m. liepos 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryboje posėdžio metu sprendimo pritarti projektui „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo“ nebuvo viešai paskelbtos nei organizacijos, nei pavardės į NVO tarybą atrinktų asmenų, tuo sudarant galimybę manipuliuoti ankstesnio tarybos posėdžio metu patvirtintomis nuostatomis.

Tokiu būdu artimiausiame Vilniaus miesto tarybos posėdyje ketinama patvirtinti neteisiniu būdu sudarytą Vilniaus NVO tarybos narių sąrašą. Dėl šios priežasties prašome gerbiamą Seimo kontrolierių išsiaiškinti, kodėl Vilniaus m. savivaldybė vengia duoti atsakymą į Piliečių gynimo paramos fondo 2015-07-08 raštą, ištirti mūsų nurodytus pažeidimus ir neleisti, kad Vilniaus mieste ne įstatymo nustatytu būdu būtų sudaryta nelegitimi, iš esmės prieštaraujanti 2007 m. spalio 10 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoms dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio statuso Europoje, Vilniaus NVO taryba.

Pagarbiai,

Stasys Kaušinis                  

 

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro atstovas,

Piliečių gynimo paramos fondo direktorius

El.paštas : pasakos12@gmail.com

 [1]Nevyriausybinių organizacijų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nuostatai, 13 str.

[2] http://www.socmin.lt/lt/nevyriausybiniu-organizaciju-sektorius/teises-aktai-845.html

[3] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Explanatory%20memorandum.pdf

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA