Dėl vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2013 m. ataskaitos

 Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms

Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui

Žiniasklaidai


 

LIETUVOS INTELEKTUALŲ IR

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KOALICIJOS

IŠVADOS IR SIŪLYMAI

2014 m. liepos 17 d.

Vilnius

Dėl LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2013 metų veiklos ataskaitos

 

LR Seime yra įregistruotas Seimo nutarimo „dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2013 metų veiklos ataskaitos“ projektas Nr. XIIP-1755 (toliau – Projektas), kuriame yra pateikti pasiūlymai LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui ir LR Vyriausybei. [1]

Susipažinęs su minėto nutarimo projektu Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų (LINVO) koalicijos atstovai konstatuoja, kad kai kurios jo nuostatos prieštarauja JT Vaiko teisių konvencijai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Pvz., Projekto 2 str. 2 dalyje siūloma LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui „tęsti aktyvią veiklą siekiant gerinti apsaugą nuo viešosios informacijos skleidėjų ir rengėjų kišimosi į privatų vaiko ir jo šeimos gyvenimą“.

Šiuo siūlymu iš esmės siekiama keisti įstatymus ir kitus teisės aktus, apribojant viešosios informacijos skleidėjų ir rengėjų teisę domėtis bet kokiais vaiko teisių pažeidimais, net ir tais, kurie yra nagrinėjami teismuose, o tai reiškia, kad viešosios informacijos skleidėjai ir rengėjai, paviešinę bet kokią nepageidautiną informaciją apie vaiko teisių pažeidimus, gali būti apkaltinti kišimusi į privatų vaiko ir jo šeimos gyvenimą, jiems gali būti taikomos įstatymu numatytos sankcijos. Ši minėto nutarimo nuostata ypač svarbi užtikrinant informacijos ir žiniasklaidos laisvę Lietuvoje.

Pažymėtina, jog JT Vaiko teisių konvencijos 16 str. skelbia, kad „nė vienas vaikas neturi patirti savavališko ar neteisėto kišimosi į  jo asmeninį,  šeimyninį gyvenimą,  buto neliečiamybę, susirašinėjimo paslaptį  arba neteisėto  kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją (1 d.). Vaikas  turi teisę nuo tokio kišimosi ar kėsinimosi būti įstatymo ginamas(2 d.).

Taigi Konvencija draudžia ne bet kokį, o tik savavališką ar neteisėtą kišimąsi į  jo asmeninį,  šeimyninį gyvenimą ir kt.

Analogiškai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 str. draudžia ne bet kokį, o tik savavališką ar neteisėtą kišimasis į žmogaus asmeninį ir šeimyninį gyvenimą. Taigi tiek LR Konstitucija, tiek tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai riboja tik savavališką ar neteisėtą kišimąsi į žmogaus asmeninį ir šeimyninį gyvenimą. Eliminavus žodžius „savavališkas ar neteisėtas“, iš esmės pasikeistų šių nuostatų teisinis turinys. Todėl ir Projektu negali būti siekiama riboti bet kokį viešosios informacijos skleidėjų ir rengėjų domėjimąsi privačiu vaiko ir jo šeimos gyvenimu.

LINVO koalicijos atstovai taip pat pažymi, kad minėto nutarimo nuostatos neatspindi JT Vaiko teisių konvencijos deklaruojamų tikslų. Pvz., Konvencijos preambulėje skelbiama, kad ”vaikas  visapusiškai  ir  harmoningai vystytis gali  tik augdamas  šeimoje, jausdamas  laimę, meilę  ir supratimą”, kad „šeimai,   kaip   pagrindinei visuomenės ląstelei  ir natūraliai  visų jos  narių, ypač  vaikų, augimo ir  gerovės aplinkai,  turi būti suteikta reikiama apsauga ir pagalba, kad ji galėtų prisiimti visas pareigas visuomenei“.

Konvencijos 4 str. nurodyta, kad „Valstybės   dalyvės    imasi   visų    reikiamų    teisinių, administracinių ir kitų priemonių šioje Konvencijoje pripažintoms teisėms  įgyvendinti.  Ekonominėms,  socialinėms  ir  kultūrinėms teisėms įgyvendinti  valstybės  dalyvės  panaudoja  kiek  įmanoma daugiau  savo   turimų  išteklių <…>.

Tačiau Projekte nėra siūloma panaudoti nei kokių nors išteklių vaiko teisei augti šeimoje užtikrinti, nei šeimai,   kaip   pagrindinei visuomenės ląstelei  ir natūraliai  visų jos  narių, ypač  vaikų, augimo ir  gerovės aplinkai,  reikiamai apsaugai ir pagalbai suteikti, jame nėra nuostatų, kurios skatintų valstybę remti daugiavaikes ir kitokias šeimas, mažintų vaikų atėmimą iš tėvų ir skatintų jų auginimą bei auklėjimą šeimose.

Todėl LINVO koalicijos atstovai siūlo nepritarti ir gražinti tobulinti LR Seimo nutarimo projektą Nr. XIIP-1755, atsižvelgiant į išdėstytas tiek LINVO koalicijos atstovų, tiek ir kitų pastabas bei siūlymus.

Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų koalicijos atstovai:

SAULIUS ARLAUSKAS teisės filosofas, profesorius
JŪRATĖ MARKEVIČIENĖ Kultūros antropologė, tarptautinė kultūros paveldo ekspertė – ICOMOS narė
VLADAS KANČIAUSKAS

 

menininkas, skulptorius

 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija                                   – VYTAUTAS BUDNIKAS

Piliečių gynybos paramos fondas                                      – STASYS KAUŠINIS

Lietuvos tėvų forumas                                                       – RENALDAS JANČIAUSKAS

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija                      – ROMUALDAS POVILAITIS

Asociacija Nepartinis demokratinis judėjimas                 – KRESCENCIJUS STOŠKUS

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija                                 – TOMAS ŠALKAUSKAS

Jaunimo sambūris “Pro Patria”                                         – VYTAUTAS SINICA

 

Nurodytų LINVO koalicijos atstovų pritarimo išvadoms ir siūlymams tikrumą tvirtinu:

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas                                                   V.Budnikas

[1] http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=469882&p_tr2=2

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA