LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRO (LŽTKC) STEIGIMO

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Nr. 11/03/14

(sutrumpinta)

 

2014 m. kovo 11 d.

 1. Lietuvos žmogaus teisių asociacija, įm.k. 191925444, atstovaujanti Europos žmogaus teisių asociaciją (AEDH) ir Tarptautinę žmogaus teisių lygų federaciją (FIDH), atstovaujama pirmininko Vytauto Budniko, veikiančio pagal įstatus, buveinės adresas Laisvės pr.60, LT-05120 Vilnius, (toliau – LŽTA ).
 2. Piliečių gynimo paramos fondas, įm. k 192037973, kartu veikiantis Lietuvoje Europos Tarybos partnerio statusu, atstovaujamas direktoriaus Stasio Kaušinio, veikiančio pagal įstatus, buveinės adresas Subačiaus g., 96, Vilnius, LT-11342,.(toliau – Fondas).
 3. Asociacija nepartinis demokratinis judėjimas, įm.k.302530769, atstovaujama primininko Krescencijaus Stoškaus, veikiančio pagal įstatus, buveinės adresas Laisvės per.60, Vilnius (toliau – NDJ).
 4. Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, įm.k. 190733850, atstovaujama pirmininko Romualdo Povilaičio, veikiančio pagal įstatus, buveinės adresas Laisvės al., 97-6, LT-44291 Kaunas, (toliau – LŽTGA),
 5. Lietuvos Helsinkio grupė tris kartus nominuota Nobelio premijai gauti, buv. adresas Laisvės pr.60, Vilnius, atstovaujama jos nario buvusio sovietmečio disidento ir politinio kalinio Stasio Stungurio (toliau – LHG), visi kartu šioje sutartyje toliau vadinamos šalimis, sudarė šią jungtinės veiklos sutartį (toliau – Sutartis).

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Vadovaujantis 2014 m. kovo 11 d. Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro steigėjų deklaracija, kooperuodamos savo patirtį, žinias, finansinius, materialinius-techninius išteklius, šalys įsipareigoja veikti bendrai, dalyvaujant, koordinuojant ir vystant žmogaus teisių gynimo veiklą Lietuvoje bei už jos ribų ir tuo tikslu steigiant Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrą (toliau – LŽTKC), kurio nuostatai, apibrėžiantys LŽTKC veiklą, tvirtinami atskiru raštišku susitarimu.
  • Vykdydamos Sutartį šalys išlaiko savo juridinį savarankiškumą. Sutarties šalys juridinio asmens nesteigia.
  • Vykdant Sutartį šalys LŽTKC atžvilgiu turės teises ir pareigas, atsakys už priimamus sprendimus tiek, kiek dalyvaus jų priėmime.
  •  

   Lietuvos žmogaus teisių asociacija

   LŽTA pirmininkas

   Vytautas Budnikas

   el.paštas:

   komitetas@lzta.lt

   ____________________________________

   Piliečių gynimo paramos fondas

   Fondo direktorius

   Stasys Kaušinis

   el.paštas:   kausinis@takas.lt__________________________________

    

   Asociacija nepartinis demokratinis judėjimas

   NDJ pirmininkas

   Krescencijus Stoškus

   el.paštas:   k.stoskus@yahoo.com____________________

   Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija

   LŽTGA pirmininkas

   Romualdas Povilaitis

   el.paštas:

   info@zmogaus-teises.lt

   Lietuvos Helsinkio grupė

   buvęs disidentas ir politinis kalinys

   Stasys Stungurys