LŽTA straipsniai

Mitingų laisvė

Siūloma nebausti už spontanišką žmonių susibūrimą, kuris nekelia grėsmės viešajai tvarkai ir turi tikslą ginti viešuosius interesus…

Daugiau »

Korupcija

Viešosios įstaigos „Transparency International“ Lietuvos skyrius paskelbė 2015 m. vadinamojo „korupcijos suvokimo indekso“ rezultatus. Lietuvai skirtas 61 balas iš 100 galimų ir 32 vieta 168 šalių sąraše.

Daugiau »

Kai žmogaus teisės tampa verslu

Jiems neparanku, kad žmogaus teisių pažeidimų šalyje mažėtų, nes tai prieštarautų verslo interesams, todėl jų ataskaitose visada rasis daugiau vietos neapykantos kurstymo, ekstremizmo, rasizmo, homofobijos, ksenofobijos, romų diskriminacijos ir netgi antisemitizmo apraiškų analizei. O labai mažai (arba visai nebus) žmogaus teisių pažeidimų dėl skurdo ir didėjančios socialinės atskirties, nors kas trečia šeima Lietuvoje gyvena ties skurdo riba arba žemiau jos, apie penktadalis Lietuvos vaikų dėl skurdo neturi normalių sąlygų fiziškai ir dvasiškai vystytis…

Daugiau »

APIE MITINGŲ IR SUSIRINKIMŲ LAISVĘ

Turime suvaržymų, dėl kurių visuomenė negali kūrybiškai plėtotis. Dėl to tie vargšai žmogeliai matydami, kad nieko nėra verti, susideda krepšius ir išvažiuoja. Bent žinos, jog kitame krašte bus lygiaverčiai su kitais emigrantais. Nepretenduos į savo laisvą ir nepriklausomą valstybę, kurios taip kadaise tikėjosi ir džiaugėsi jos atsiradimu.

Daugiau »

JT REZOLIUCIJA DĖL ŠEIMOS

Rezoliucija pabrėžia, kad šeima yra prigimtinis ir svarbiausias visuomenės vienetas, bei ragina vyriausybes vykdyti šeimai jautrią politiką ir imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias šeimos kaip institucijos išlikimui kylančioms grėsmėms.

Daugiau »